ਓੁਏ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ

ਓੁਏ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਓੁਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਓੁਏ ਲਿੱਖੀਆ ਨਸੀਬਾ ਦੀਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆ
ਓੁਏ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਓੁਏ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਟਣ ਵਾਲੀਏ
ਨੰਨੀਆ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆ
ਓੁਏ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਮਰੇ ਬਾਦਲਾ ਵੇ
ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲਾਹਨਤਾ ਸਾਡੀਆ
ਓੁਏ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਓੁਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿੱਟ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲਾ ਵੇ
ਹੋਣ ਧੀਆਂ ਦੀਆ ਸਲਾਮਤਾ
ਓੁਏ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ
ਓੁਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡੀਆ ਗੁੱਡੀਆ
ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਕਣ ਡਹਿ ਪਈਆ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*